УРАМШУУЛАЛТ ХӨТӨЛБӨР

Байнгын урамшуулал:

  • Урамшууллын “ЁНДОО КАРТ”-аар худалдан авалт хийх бүрд 1л хийн түлшний үнийг 50₮-өөр шууд бууруулах байнгын хөнгөлөлтийг хэрэглэгчид олгодог.