ЁНДОО КАРТ-БАЙГУУЛЛАГА

БОЛОМЖУУД:
Жолооч нарт хийн түлшний ойлголт өгөх, газан хөдөлгүүрт автомашины ашиглалтын тухай мэдлэг олгох хэрэглэгчийн сургалт

ХӨНГӨЛӨЛТ: – Байгууллагын 3%-ын хөнгөлөлт, ЁНДОО картын 60-100₮  хөнгөлөлтийг олгох
– 5000₮ – 20000₮-ийн хийн түлшний талон худалдаж авснааар 10%-ийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.