Хийн хангамжийн холболт угсралт

Автомашиныг хийгээр цэнэглэх станц болон бусад барилга байгууламж, үйлдвэр, рестораны хийн хангамжийн технологийн зураг төсөл хийж мэргэжлийн баг хамт олон технологийн зургийн дагуу холболт угсралтыг хийж гүйцэтгэдэг.

 

20160125_151202commertial-gas