Багцын танилцуулга

НЭГ ТУЛГАТАЙ ХИЙН ПЛИТКАНЫ БАГЦ


Код: 1004-7065

Хийн плитка: 40.000

5кг баллон: 50.000

Хийн түлш: 13.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 119.000₮

 

 


Код: 1004-7052

Хийн плитка: 42.000

5кг баллон: 50.000

Хийн түлш: 13.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 121.000₮

 

 


Код: 1004-7070

Хийн плитка: 45.000

5кг баллон: 50.000

Хийн түлш: 13.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 124.000₮

 

 

 


Код: 1004-7063

Хийн плитка: 50.000

5кг баллон: 50.000

Хийн түлш: 13.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 129.000₮

 

 

 


Код: 1004-7062

Хийн плитка: 50.000

5кг баллон: 50.000

Хийн түлш: 13.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 129.000₮

 

 


Код: 1004-7054

Хийн плитка: 60.000

5кг баллон: 50.000

Хийн түлш: 13.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 139.000₮

 

 


Код: 1004-7068

Хийн плитка: 62.000

5кг баллон: 50.000

Хийн түлш: 13.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 141.000₮

 

 

 


Код: 1004-7064

Хийн плитка: 62.000

5кг баллон: 50.000

Хийн түлш: 13.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 141.000₮

 

 


Код: 1004-7066

Хийн плитка: 65.000 5кг

баллон: 50.000 Хийн түлш: 13.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 144.000₮

 

 

 

 


ХОЁР ТУЛГАТАЙ ХИЙН ПЛИТКАНЫ БАГЦ


Код: 1004-7055

Хийн плитка: 72.000

10кг баллон: 70.000

Хийн түлш: 26.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 184.000₮

 

 


Код: 1004-7072

Хийн плитка: 80.000

10кг баллон: 70.000

Хийн түлш: 26.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 192.000₮

 

 


Код: 1004-7058

Хийн плитка: 97.000

10кг баллон: 70.000

Хийн түлш: 26.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 209.000₮

 

 


Код: 1004-7074

Хийн плитка: 100.000

10кг баллон: 70.000

Хийн түлш: 26.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 212.000₮

 

 


Код: 1004-7073

Хийн плитка: 102.000

10кг баллон: 70.000

Хийн түлш: 26.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 214.000₮

 

 


Код: 1004-7059

Хийн плитка: 105.000

10кг баллон: 70.000

Хийн түлш: 26.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 217.000₮

 

 


Код: 1004-7060

Хийн плитка: 115.000

10кг баллон: 70.000

Хийн түлш: 26.000

Холбох хэрэгсэл: 16.000

Нийт үнэ: 227.000₮